Home > 중고악기 > 전체조회
중고악기
중고악기
 
색소폰(135)
관악기(8)
기타/베이스(4)
타악기/드럼(0)
건반악기(3)
음향기기(0)
색소폰 마우스피스(6)
케이스(0)
       
156
 
 
[중고] 로뎀
RST-300
테너 색소폰
400,000원
 
 
 
[중고] 하슬러
HTS-7CG (1503XX)
테너 색소폰
800,000원
 
 
 
[중고] 야마하
YTS-280 (M540XX)
테너 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 버든
A-35(1304XX)
소프라노 색소폰
250,000원
 
 
 
[중고] 야마하
YAS32 (0477XX)
알토 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
 
[중고] 하슬러 7CG (1501XX)
알토 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
슈퍼액션 80 (324624XX)
알토 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 포레스톤
알토 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] A martin
알토 색소폰
200,000원
 
 
 
[중고] 야마히로
110-GS (13125XX)
알토 색소폰
550,000원
 
 
 
 
[중고] 셀마
시리즈 III (6030XX)
알토 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] Conn
Shooting Star (6820XX)
알토 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (2761XX)
소프라노 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (1973XX)
소프라노 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 야마하
YSS475 (0254XX)
소프라노 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
 
[중고] 셀마
시리즈III (6491XX)
소프라노 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 야마히로
100-GS (99114XX)
소프라노 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 야나기사와
902 (002942XX)
알토 색소폰
2,500,000원
 
 
 
[중고] 셀마
시리즈III (7398XX)
소프라노 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] Conn Director
Model 27 (35807)
알토 색소폰
550,000원
 
 
 
 
[중고] 야마하
YSS475 (0406XX)
소프라노 색소폰
2,000,000원
 
 
 
[중고] 야마하
AS100 (0277XX)
알토 색소폰
550,000원
 
 
 
[중고] 셀마
액션II (7792XX)
테너 색소폰
4,600,000원
 
 
 
[중고] 캐논볼
Global Series (1138XX)
소프라노 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
슈퍼 발렌시드 액션 (478XX)
알토 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
 
[중고] 셀마
슈퍼 발렌시드 액션 (439XX)
알토 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (2261XX)
알토 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 실버 (870XX)
알토 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (874XX)
알토 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 야나기사와
WO 37 (003631XX)
테너 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
 
[중고] FA
Flowerranger
알토 색소폰
500,000원
 
 
 
[중고] 캐논볼
Global (1055XX)
알토 색소폰
문의 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 야나기사와
901 (2238XX)
알토 색소폰
문의 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
플라밍고 (7058XX)
한정판 알토 색소폰
문의 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (1610XX)
알토 색소폰
25,000,000원
 
 
 
 
[중고] 셀마
슈퍼 발렌시드 액션 (368XX)
알토 색소폰
6,300,000원
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (1197XX)
알토 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (893XX)
알토 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (633XX)
알토 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 제네시스 마스터
Eloi III
소프라노 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (1010XX)
테너 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (2218XX)
테너 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (629XX)
테너 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (560XX)
테너 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (1248XX)
테너 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (851XX)
테너 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (575XX)
테너 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (573XX)
테너 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (730XX)
테너 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 실버 (609XX)
테너 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
 
[중고] 셀마
슈퍼 발렌시드 액션 (383XX)
테너 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (609XX)
테너 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (1012XX)
테너 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (1044XX)
테너 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (998XX)
알토 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (1015XX)
알토 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (1247XX)
테너 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (1186XX)
테너 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (1001XX)
테너 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (740XX)
테너 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (1526XX)
테너 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
슈퍼 발렌시드 액션 (554XX)
알토 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (1176XX)
알토 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (794XX)
알토 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (1772XX)
알토 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (962XX)
알토 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (905XX)
알토 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (893XX)
알토 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (134XXX)
알토 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] C. G. CONN
New Wonder
빈티지 알토 색소폰
1,500,000원
 
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (647XX)
테너 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] King
Super 20 (4236XX)
테너 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 부페
S2. (37XXX)
테너 색소폰
2,350,000원
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (1010XX)
테너 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 야마하
YTS-23 (C82XXX)
테너 색소폰
900,000원
 
 
 
 
[중고] 셀마
시리즈 III (758XXX)
테너 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 야마하
YTS-275 (C24XXX)
테너 색소폰
1,300,000원
 
 
 
[중고]피베이
KB300
키보드 앰프
500,000원
 
 
 
[중고] 블레싱
BAS110
알토 색소폰
499,000원
 
 
 
[중고] 부페
Super Dynaction
빈티지 알토색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
 
[중고] 데이브 과데라
DGNY 1000
알토 색소폰
3,499,000원
 
 
 
[중고] YAMAHA
481
플루트
1,199,000원
 
 
 
[중고] 프린스 PAS64S (0032XX)
알토 색소폰
(품절)
300,000원
 
 
 
[중고] AKAI
EWI-5000
윈드 컨트롤러
(품절)
700,000원
 
 
 
[중고] 야나기사와
WO20 (003670XX)
알토 색소폰
(품절)
전화 010-3585-0747
 
 
 
 
[중고] 버든
A35 (1606XX)
알토 색소폰
(품절)
350,000원
 
 
 
[중고] 야마하
YAS62 (3019XX)
알토 색소폰
(품절)
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 야마하
YAS62 (C095XX)
알토 색소폰
(품절)
1,600,000원
 
 
 
[중고] 야마하
YAS-875EX (E466XX)
알토색소폰
(품절)
3,300,000원
 
 
 
[중고] 야나기사와
901 (003117XX)
소프라노 색소폰
(품절)
전화 010-3585-0747
 
 
 
 
[중고] 야마하
YAS-875EX (3573XX)
알토색소폰
(품절)
3,000,000원
 
 
 
[중고] 셀마
액션II 블랙/골드 (6360XX)
알토 색소폰
(품절)
3,800,000원
 
 
 
[중고] 셀마
마크7 (2867XX)
알토 색소폰
(품절)
전화 010-8757-6764
 
 
 
[중고] 야나기사와
WO 2 (003651XX)
소프라노 색소폰
(품절)
3,100,000원
 
 
 
[중고] 셀마
주빌리 III (7981XX)
알토 색소폰(피스 미포함)
(품절)
4,350,000원
 
 
 
 
[중고] 셀마
레퍼런스54 무광 (7222XX)
테너 색소폰
(품절)
문의 010-3585-0747
 
 
 
[중고] Theo Wanne
Tenor
색소폰 마우스피스
(품절)
550,000원
 
 
 
[중고] 야마하
YAS280 (754XX)
알토 색소폰
(품절)
800,000원
 
 
 
[중고] 캐논볼
셉터 BL (S1732XX)
알토 색소폰
(품절)
2,500,000원
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (2512XX)
소프라노 색소폰
(품절)
전화 010-3585-0747
 
 
[1][2]