Home > 중고악기 > 전체조회
중고악기
중고악기
 
색소폰(83)
관악기(1)
기타/베이스(0)
타악기/드럼(0)
건반악기(1)
음향기기(0)
색소폰 마우스피스(1)
케이스(0)
       
86
 
 
[중고] 제네시스 마스터
Eloi III
소프라노 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 캐논볼
Global Series (1138XX)
소프라노 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 야마히로
100-GS (99114XX)
소프라노 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
시리즈III (6491XX)
소프라노 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 야마하
YSS475 (0254XX)
소프라노 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (1973XX)
소프라노 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (2761XX)
소프라노 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 데이브 과데라
DGNY 1000
알토 색소폰
3,499,000원
 
 
 
[중고] 부페
Super Dynaction
빈티지 알토색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 블레싱
BAS110
알토 색소폰
499,000원
 
 
 
 
[중고] C. G. CONN
New Wonder
빈티지 알토 색소폰
1,500,000원
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (134XXX)
알토 색소폰 *
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (893XX)
알토 색소폰 *
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (905XX)
알토 색소폰 *
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (962XX)
알토 색소폰 *
전화 010-3585-0747
 
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (1772XX)
알토 색소폰 *
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (794XX)
알토 색소폰 *
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (1176XX)
알토 색소폰 *
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
슈퍼 발렌시드 액션 (534XX)
알토 색소폰 *
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (1015XX)
알토 색소폰 *
전화 010-3585-0747
 
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (998XX)
알토 색소폰 *
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (633XX)
알토 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
슈퍼 발렌시드 액션 (368XX)
알토 색소폰 *
6,300,000원
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (1610XX)
알토 색소폰
25,000,000원
 
 
 
[중고] 야나기사와
901 (2238XX)
알토 색소폰(골드 도금 넥)
문의 010-3585-0747
 
 
 
 
[중고] 캐논볼
Global (1055XX)
알토 색소폰
문의 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
슈퍼 발렌시드 액션 (439XX)
알토 색소폰 *
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
슈퍼 발렌시드 액션 (478XX)
알토 색소폰 *
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] Conn Director
Model 27 (35807)
알토 색소폰
550,000원
 
 
 
[중고] Conn
Shooting Star (6820XX)
알토 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
 
[중고] 셀마
시리즈 III (6030XX)
알토 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] A martin
알토 색소폰
200,000원
 
 
 
[중고] 셀마
슈퍼액션 80 (3246XX)
알토 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 하슬러 7CG (1501XX)
알토 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 야마하
YAS32 (0477XX)
알토 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (812XX)
알토 색소폰 *
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (2099XX)
알토 색소폰 *
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (1819XX)
알토 색소폰 *
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (1088XX)
알토 색소폰 *
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 야나기사와
992 (003189XX)
알토 색소폰
3,200,000원
 
 
 
 
[중고] C. G. CONN
Wonder
빈티지 알토 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 야마히로
110-GS (13125XX)
알토 색소폰
550,000원
 
 
 
[중고] 디오웨인
가이아 7호
알토 색소폰 마우스피스
580,000원
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (1526XX)
테너 색소폰 *
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
액션II (7792XX)
테너 색소폰
4,600,000원
 
 
 
 
[중고] 야마하
YTS-23 (C82XXX)
테너 색소폰
900,000원
 
 
 
[중고] 야마하
YTS-275 (C24XXX)
테너 색소폰
1,300,000원
 
 
 
[중고] 부페
S2. (37XXX)
테너 색소폰
2,350,000원
 
 
 
[중고] King
Super 20 (4236XX)
테너 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (1001XX)
테너 색소폰 *
전화 010-3585-0747
 
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (1186XX)
테너 색소폰 *
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (1248XX)
테너 색소폰 *
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (1012XX)
테너 색소폰 *
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (609XX)
테너 색소폰 *
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 실버 (591XX)
테너 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (629XX)
테너 색소폰 *
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 야마하
YTS-280 (M540XX)
테너 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 하슬러
HTS-7CG (1503XX)
테너 색소폰
800,000원
 
 
 
[중고] 로뎀
RST-300
테너 색소폰
400,000원
 
 
 
[중고] 야마하
YTS-275 (M882XX)
테너 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
 
[중고] 야마하
TS-100 (0019XX)
테너 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 야마하
YTS-380 (E611XX)
테너 색소폰
1,300,000원
 
 
 
[중고] 야마하
YTS-475 (C896XX)
테너 색소폰
1,500,000원
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (740XX)
테너 색소폰 *
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (730XX)
테너 색소폰 *
전화 010-3585-0747
 
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (1410XX)
테너 색소폰 *
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (1044XX)
테너 색소폰 *
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
마크7 (3004XX)
테너 색소폰 *
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (573XX)
테너 색소폰 *
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (560XX)
테너 색소폰 *
전화 010-3585-0747
 
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (752XX)
테너 색소폰 *
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 야나기사와
T50 (00145XX)
테너 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 셀마
슈퍼액션 80 (3438XX)
테너 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] 야나기사와
T500 (00127XX)
테너 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
[중고] Conn
Shooting Star (1116XX)
테너 색소폰
전화 010-3585-0747
 
 
 
 
[중고] 셀마
레퍼런스54 PAO (7826XX)
테너 색소폰
5,500,000원
 
 
 
[중고] 야나기사와
WO 1 (003556XX)
테너 색소폰
2,800,000원
 
 
 
[중고] 셀마
레퍼런스54 GG (7955XX)
테너 색소폰
5,800,000원
 
 
 
[중고] 랑팡
RTS-280 (16043XX)
테너 색소폰
450,000원
 
 
 
[중고] 야마하
YTS-475 (C944XX)
테너 색소폰
1,600,000원
 
 
 
 
[중고] 코튼
CTS-700 (0905XX)
테너 색소폰
450,000원
 
 
 
[중고] 버든
A-45 (1408XX)
테너 색소폰
450,000원
 
 
 
[중고] 야나기사와
992 (002835XX)
테너 색소폰
2,900,000원
 
 
 
[중고] 셀마
마크6 (2218XX)
테너 색소폰
8,900,000원
 
 
 
[중고]피베이
KB300
키보드 앰프
500,000원
 
 
 
 
[중고] YAMAHA
481
플루트
1,199,000원